Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-100276-030112
Predmet:KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-963/11-MB
 
13.12.2011Odluka o početku postupka nabave
4.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
3.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja