Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-100279-030112
Predmet:KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-949/11-MB
 
13.12.2011Odluka o početku postupka nabave
4.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
27.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja