Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-130950-120810
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA PN-IMO-388/10-MM
 
26.7.2010Odluka o početku postupka nabave
13.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
18.11.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja