Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-149418-191211
Predmet:PN-STU-918/11-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-918/11-VLB
 
29.11.2011Odluka o početku postupka nabave
20.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
27.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja