Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-148096-121211
Predmet:POPRAVAK BRISOLEJA I OSIGURANJE LAMELA BRISOLEJA PN-P-955/11-LR
 
9.12.2011Odluka o početku postupka nabave
13.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
13.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja