Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-148101-121211
Predmet:MJERENJE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA KATODNE ZAŠTITE NA TRASI PLINOVODA KOZARAC-SISAK PN-T-887/11-LR
 
1.12.2011Odluka o početku postupka nabave
13.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja