Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-148716-141211
Predmet:PN-P-881/11-VLB; USLUGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA PO PLINACRO, Savska cesta 88 a, Zagreb PN-P-881/11-VLB
 
22.11.2011Odluka o početku postupka nabave
15.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
4.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja