Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137953-300911
Predmet:PN-T-680/11-VLB; UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNU ZGRADU PLINACRO-A U IVANIĆ GRADU PN-T-680/11-VLB
 
15.9.2011Odluka o početku postupka nabave
3.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
27.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja