Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-149101-161211
Predmet:KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-908/11-MB
 
30.11.2011Odluka o početku postupka nabave
19.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja