Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-148193-121211
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-911/11-MB
 
30.11.2011Odluka o početku postupka nabave
13.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja