Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-148155-121211
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA RTP JUŽNA HRVATSKA PN-T-662/11-MB
 
30.11.2011Odluka o početku postupka nabave
13.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja