Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-148174-121211
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP JUŽNA HRVATSKA PN-T-661/11-MB
 
30.11.2011Odluka o početku postupka nabave
13.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
13.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja