Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-146209-301111
Predmet:IZRADA ELABORATA GENERLNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-871/11-DT
 
30.11.2011Odluka o početku postupka nabave
2.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
10.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja