Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-22-M-145762-281111
Predmet:DOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA ZA PENJENJE NA ANTENSKE STUPOVE NA OBJEKTIMA TRANSPORTA PLINA PN-STU-820/11-MB
 
25.10.2011Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
4.11.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja