Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0010354
Predmet:ZAMJENA DOTRAJALE SIGURNOSNO-REGULACIJSKE OPREME SA UGRADNJOM, SERVISOM I PODEŠAVANJEM NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-209/16-MV
 
19.4.2016Odluka o početku postupka nabave
13.5.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.6.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja