Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0007968
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PAC EX 2, MULTIWARN II, MINIWARN B, MULTI DETEKTOR X-AM 7000 I X-AM 5000 PN-T--217/16-NV
 
5.4.2016Odluka o početku postupka nabave
15.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja