Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S05-000369
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJAMA STP-a - 3 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-218,221,222/16-VLB
 
7.4.2016Odluka o početku postupka nabave
2.5.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
29.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja