Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0008305
Predmet:GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-SKU-255/16-MV
 
12.4.2016Odluka o početku postupka nabave
19.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
6.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja