Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/s 005-0005025
Predmet:REKONSTRUKCIJA MRS OSIJEK III po sistemu "ključ u ruke" PN-I-147/16-MB
 
1.3.2016Odluka o početku postupka nabave
8.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 06.04.2016. GOD. DO 10 H
Evidencijski broj u EOJN:2016/S 014-0006510


Aktualna javna nadmetanja