Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0004717
Predmet:USLUGA STROJARSKOG ODRŽAVANJA po grupama kako slijedi: PN-T-116/121/16-MV
 
24.2.2016Odluka o početku postupka nabave
4.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja