Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003802
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KOZARAC-SLOBODNICA DN 800/75 PN-I-82/16-MB
 
15.2.2016Odluka o početku postupka nabave
23.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
13.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja