Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003088
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA - 4 GRUPE PREDMETA NABAVE PN-T-020,021,028,037/16-VLB
 
28.1.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.6.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja