Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003020
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA JUŽNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-13/16-MB
 
26.1.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
19.7.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja