Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 006-0010164
Predmet:KRČENJE I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA SREDIŠNJA HRVATSKA 2016. GODINE PN-T-019/16-MV
 
28.1.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
11.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja