Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-127520-140710
Predmet:OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM PN-P-324/10-GB
 
7.6.2010Odluka o početku postupka nabave
16.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
21.1.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja