Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003057
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TP ISTOČNA HRVATSKA U 2016. GODINI PT-027/16-AS
 
12.2.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
2.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja