Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0000308
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-a U 2016 GODINI PN-UP-667/15-MV
 
30.12.2015Odluka o početku postupka nabave
11.1.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
29.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja