Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0034813
Predmet:IZRADA KONZERVATORSKOG ELABORATA ZA TRASU MAGISTRALNOG PLINOVODA BOSILJEVO - SISAK DN1000/100 PN-I-607/15-ŽF
 
20.10.2015Odluka o početku postupka nabave
4.11.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
16.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja