Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0034339
Predmet:IZRADA STUDIJA O UTJECAJU ZAHVATA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPRADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA REKONSTRUKCIJU PLINOVODA ROGATEC-ZABOK DN 500/50bar I REKONTRUKCIJU PLINOVODA ZABOK-KUMROVEC-150/50bar PN-I-614/15-MV
 
23.10.2015Odluka o početku postupka nabave
30.10.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
4.1.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja