Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0033887.
Predmet:IZGRADNJA POGONSKOG OBJEKATA BENKOVAC PN-I-611/15-MB
 
22.10.2015Odluka o početku postupka nabave
26.10.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produljenje roka za dostavu ponuda do 23.11.2015. do 12h
Evidencijski broj u EOJN:2015/S 014-0035420


Aktualna javna nadmetanja