Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=539070
Predmet:ODRŽAVANJE ČISTOĆE U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO d.o.o. PN-SKU-518/15-VLB
 
21.9.2015Odluka o početku postupka nabave
2.10.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
29.12.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja