Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Predmet:PREGLED KOTLOVNICA I PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA PN-SKU-493/15-VLB
 
12.8.2015Odluka o početku postupka nabave
20.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
13.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja