Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0028672
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE MRS KUTINA I i ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-508-15-MB
 
19.8.2015Odluka o početku postupka nabave
24.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
7.10.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja