Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: N-21-M-142190-041111
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA STP PJ POSAVINA PN-T-778/11-MM
 
26.10.2011Odluka o početku postupka nabave
7.11.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.11.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja