Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0028115
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA I ELABORATA O INŽENJERSKOGEOLOŠKIM, HIDROGEOLOŠKIM I GEOTEHNIČKIM ISTRAŽNIM RADOVIMA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD ZLOBIN – OMIŠALJ DN 1000/100 PN-I-480/15-MB
 
3.8.2015Odluka o početku postupka nabave
14.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja