Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0027552
Predmet:NADOGRADNJA I USPOSTAVA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KONTINUITETOM SERVISA SUKAP SUSTAVA PN-I-468/15-MV
 
31.7.2015Odluka o početku postupka nabave
6.8.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.9.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.10.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.10.2015Odluka o odabiru / poništenju
10.11.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja