Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0023138
Predmet:USLUGA REDUNDANTNOG STALNOG PRISTUPA INTERNETU po grupama kako slijedi GRUPA A) PN-UP-302-15-MB - REDUNDANTNI INTERNET IVANIĆ GRAD, Ulica 65. Bataljuna ZNG br.3.; GRUPA B) PN-UP-303-15-MB - REDUNDANTNI INTERNET ZAGREB, Savska cesta 88a PN-UP-302-303/15-MB
 
12.6.2015Odluka o početku postupka nabave
17.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 13.07.2015.god. DO 12 H
Evidencijski broj u EOJN:2015/S 014-0024430


Aktualna javna nadmetanja