Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-131103-130810
Predmet:ODRŽAVANJE VW VOZILA PN-P-208/10-MM
 
1.5.2010Odluka o početku postupka nabave
14.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja