Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:M-21-M-336848-220911
Predmet:Pregled i čišćenje dimovodnih kanala, spojnih dimnih cijevi ,sabirnica čađe, provjera stanja i pasivizacija plamenice na objektima Plinacro-a i izdavanje atesta za iste PN-IMO-660/11-GB
 
5.9.2011Odluka o početku postupka nabave
23.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
25.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja