Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-138015-300911
Predmet:PROŠIRENJE POSTOJEĆEG SUSTAVA HLAĐENJA PN-T-705/11-MM
 
28.9.2011Odluka o početku postupka nabave
3.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.11.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
14.11.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja