Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-131096-130810
Predmet:ODRŽAVANJE NISSAN VOZILA PN-P-209/10-MM
 
3.5.2010Odluka o početku postupka nabave
14.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.8.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
1.10.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja