Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-136256-160911
Predmet:POLUTERETNO VOZILO PN-T-703/11-MM
 
13.9.2011Odluka o početku postupka nabave
19.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
11.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja