Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-135530-120911
Predmet:SERVISNO ISPITNI STOLOVI S MJERNO REGULACIJSKOM OPREMOM PN-T-655/11-MM
 
30.8.2011Odluka o početku postupka nabave
13.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.12.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja