Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-135676-130911
Predmet:DOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA ZA PENJENJE NA TELEKOMUNIKACIJSKE ANTENSKE STUPOVE NA OBJEKTIMA TRANSPORTA PLINA PN-STU-687/11-MB
 
12.9.2011Odluka o početku postupka nabave
14.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.9.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.10.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.10.2011Odluka o odabiru / poništenju
6.10.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja