Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-129109-260710
Predmet:INTERVENCIJE NA KOTLOVNICAMA PN-T-392/10-MB
 
26.7.2010Odluka o početku postupka nabave
28.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja