Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-22-M-131410-030811
Predmet:INTERVENTNI POPRAVAK PLINOVODA DN 150 PČ LUDINA - CPS OKOLI PN-T-623/11-LR
 
12.7.2011Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja