Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-131304-170810
Predmet:SANACIJA RIBNJAKA NA PLINOVODU DN 500/50 ROGATEC-ZABOK I DN 150/10 ZABOK-KUMROVEC PN-T-384/10-LR
 
9.8.2010Odluka o početku postupka nabave
18.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja