Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:DOGRADNJA SIGURNOSNOG SUSTAVA ZA PENJENJE NA ANTENSKE STUPOVE PN-STU-563/11-MB
 
28.7.2011Odluka o početku postupka nabave
9.8.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
6.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja