Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-130239-250711
Predmet:ODRŽAVANJE HARDWAREA/SOFTWAREA I KOMPLETIRANJE OPREME SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE PN-T-564/11-MB
 
15.7.2011Odluka o početku postupka nabave
27.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja