Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-128776-140711
Predmet:PN-IMO-439/11-VLB; ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE GIS SUSTAVA PN-IMO-439/11-VLB
 
7.7.2011Odluka o početku postupka nabave
15.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
16.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja